Romana Škorcová

  • Zákaz donucovania k sebaobviňovaniu

    Nemo tenetur se ipsum accusare alebo zákaz donucovania k sebaobviňovaniu je významnou zásadou trestného práva, ktorej dodržiavanie je v podstatnej miere garanciou spravodlivého súdneho konania. V odbornej literatúre sa možno stretnúť s rôznymi […]