Advokátska kancelária

ČLÁNKY

 • Rozsah dokazovania súdu pri obligatórnom ukladaní ochranného liečenia nepríčetnému páchateľovi

  Ochranné liečenie obligatórne ukladané nepríčetnému páchateľovi (ústavnou formou) je jedným z ochranných opatrení upravených v prvej časti Trestného zákona, konkrétne v ustanovení § 73 ods. 1 Trestného zákona. Podľa tohto […]

 • K úprave trestov pri trestných činoch proti majetku a pri hospodárskych trestných činoch

  V ostatnom období sme boli a sme svedkami až horúčkovitého boja o zníženie či ponechanie trestných sadzieb trestu odňatia slobody pri trestných činoch proti majetku a pri hospodárskych trestných činoch. Účastníkmi tohto „boja“ sú tak […]

 • K problematike skúmania listín obsahujúcich ručné písmo

  Vo svojej praxi sa opakovane stretávam s nepochopením toho, čo má byť obsahom znaleckého skúmania listín, ktoré boli vyhotovené niektorou z tlačových techník, obsahujúcich aj ručné písmo. Jedná sa najmä […]

 • Zákaz donucovania k sebaobviňovaniu

  Nemo tenetur se ipsum accusare alebo zákaz donucovania k sebaobviňovaniu je významnou zásadou trestného práva, ktorej dodržiavanie je v podstatnej miere garanciou spravodlivého súdneho konania. V odbornej literatúre sa možno stretnúť s rôznymi […]

 • K štatistike kriminality

     S pribúdajúcim rozsahom polemiky o úspešnosti toho-ktorého vedenia PZ, a tiež aj v nadväznosti na pripravovaný výber nového prezidenta PZ, som sa rozhodol vyžiadať si z Ministerstva vnútra SR […]